Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam