Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam