Thông báo đăng ký đấu giá Công Ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam