Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam