Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Bột giặt NET - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam