Thông báo – CBTT V/v: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam