Thông báo: CBTT V/v: Quyết định chấp thuận niêm yết và ngày giao dịch của chứng quyền mới CVRE2001 (đợt 6) - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam