Thông báo: Biên bản và Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam