Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Thiết bị điện VINASINO - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam