SVH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam