CBTT Nhận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát