CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của chứng quyền KIS - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam