CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 và Công văn giải trình - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam