Công bố thông tin: Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2023