Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Nước sạch Bắc Giang - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam