Thông báo đăng ký đấu giá của Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần địa ốc Vĩnh Long - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam