Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam