Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam