Nhân viên Dịch vụ khách hàng - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam