Chuyên viên phòng Ngân hàng đầu tư (IB) - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam