Giám đốc Môi giới chứng khoán - Chi nhánh Hải Phòng - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam