VSA: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 và phát hành CP để tăng vốn cổ phần. - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam