Việt Nam nợ quá hạn nước ngoài hơn 470 triệu USD - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam