VCG: Chuyển giao vốn góp của TCT để góp vốn điều lệ công ty con - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam