TNB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2017 so với năm 2016 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam