TNB: Báo cáo tài chính năm 2017 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam