Thông báo về việc hủy tổ chức chào bán cạnh tranh thông thường tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam