Thông báo V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam