Thông báo V/v: QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NIÊM YẾT VÀ NGÀY GIAO DỊCH CỦA 4 MÃ CHỨNG QUYỀN DO KIS PHÁT HÀNH (ĐỢT 2) - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam