Thông báo: V/v Phát hành và chào bán 08 chứng quyền có bảo đảm mới đợt 11 và chào bán bổ sung CSTB2003 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam