Thông báo V/v: Khối lượng Chứng quyền CHPG1902 đang lưu hành trên thị trường. - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam