Thông báo V/v: Giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm (đáo hạn 26/06/2024) - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam