Thông báo V/v Danh Sách Giao Dịch Ký Quỹ tại KIS được áp dụng từ ngày 22/08/2022 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam