Thông báo V/v: CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm (đợt 7) - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam