Thông báo V/v: CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm CMSN1902 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam