Thông báo V/v: Công ty CP Chứng khoán KIS được cấp giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có đảm bảo - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam