Thông báo V/v: Chốt danh sách cổ đông triệu tập Đại hội cổ đông bất thường 2018 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam