Thông báo: v/v Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2014 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam