Thông báo V/v: CBTT - Báo cáo kết quả Phân phối chứng quyền có bảo đảm lần 4/2019 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam