Thông báo V/v: CBTT: Bản cáo bạch chào bán chứng quyền đợt 7 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam