Thông báo V/v: Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam