Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2021 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam