Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên 2017 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam và Tài liệu Đại Hội/ Annoucement On KIS Vietnam's Annual Shareholders' Meeting & Document Of The Meeting 2017 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam