Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Phát Tài - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam