Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam