Thông báo đăng ký đấu giá Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam