Thông báo đăng ký đấu giá Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam