Thông báo đăng ký đấu giá của Trung tâm Quy Hoạch - Kiến Trúc Tỉnh Hậu Giang - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam