Thông báo đăng ký đấu giá của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam