Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam